Země Koruny české se modlí
Informace Chci se připojit

Proč?

V době, kdy naše země prožívá jednu z nejhorších krizí za poslední desetiletí, kdy jsou nebývalým způsobem omezována občanská práva, svobodné názory umlčovány a lidé zastrašováni, chceme prosit Pána Boha o milost pro naši vlast a naše rodiny. Svěřujeme se pod ochranu a přímluvám nejblahoslavenější Panny Marie a skrze ni, Prostřednici všech milostí, doufáme ve vyslyšení našich proseb.

Jak?

Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec, v rodném jazyce nebo latinsky, na tyto úmysly:

  • za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti,
  • za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a všechny kněze, aby nám byli dobrými pastýři a hlasateli pravdy,
  • za naši vládu, aby vždy dbala zákonů Božích,
  • za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu,
  • za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti.

Kdy?

Každou středu v 18:00 (není-li uvedeno jinak).

Kde?

Modlíme se na venkovních veřejných místech spojených s katolickou bohopoctou, zejména u soch Panny Marie, Nejsvětější Trojice, Pána Ježíše, před kostely a podobně. Můžete se připojit k již existující modlitební skupině nebo sami založit novou (viz informaci jak se k iniciativě připojit). Jednoduše přijďte a modlete se.

Místa modliteb v ČR

Místo Poloha Čas

Kodex chování

Země Koruny české se modlí je katolická laická modlitební iniciativa (dále jen Iniciativa).

Shromáždění, která jsou v rámci této iniciativy konána, jsou výhradně modlitebními shromážděními ve smyslu Ústavou zaručeného práva svobodně veřejně projevovat svou víru (Listina základních práv a svobod čl. 16). V souladu se zákonem 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím (§4) není nutné shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání oznamovat obecnímu úřadu.

Iniciativa vyzývá ke společné modlitbě růžence, nikoliv k proslovům, demonstracím, nebo protestním pochodům, proto na shromáždění nenoste žádné transparenty, zvukové a světelné efekty. Přijatelné jsou svíčky, kříže a náboženské obrazy.

Iniciativa se výslovně distancuje od všech projevů, které jdou nad rámec pokojných modlitebních shromáždění a zakazuje nedovolené užití jména Iniciativy, zejména k vydávání neautorizovaných materiálů, aktivistických vystoupení a politicky motivovaných projevů a akcí. Tyto stránky jsou jediným oficiálním informačním zdrojem Iniciativy.

Při shromáždění je třeba v rozumné a nutné míře respektovat aktuální zákony a opatření.

Pokud jsou na shromáždění přítomni katoličtí kněží, jsou požádáni, aby vedli modlitby a na závěr udělili požehnání.

Povinnosti iniciátorů

Iniciátorem společného modlitebního setkání v rámci Iniciativy může být kterýkoliv katolík, který vybere místo pro společnou modlitbu. Iniciátor se zavazuje:

  • dodržovat výše uvedený Kodex chování a zajistit, aby ho dodržovaly i všechny osoby, které se účastní registrovaného modlitebního setkání,
  • vybrat takové místo modlitebního shromáždění, které nebrání plynulosti dopravy ani jiným oprávněným zájmům a neohrožuje bezpečnost účastníků shromáždění,
  • oznámit místo a čas setkání Iniciativě (e-mail na adresu info@zemesemodli.cz), jakož i oznamovat všechny změny, zejm. ukončení pravidelných modlitebních setkání (informace o iniciátorovi nebudou zveřejňěny ani poskytnuty žádné třetí straně).

Povinnosti všech účastníků

Všichni přispěvatelé a účastníci se zavazují ke křesťanskému klidu a důstojnosti, k dodržování výše uvedeného Kodexu chování, jakož i k řádnému průběhu modlitebního setkání a k náležité zbožnosti. Při veřejné společné modlitbě je třeba respektovat odpovídající zákony a dbát pokynů státních orgánů.

Jak se k iniciativě připojit?

K iniciativě Země Koruny české se modlí se může připojit každý katolík jedním ze dvou způsobů:

K Iniciativě se mohou připojit i již existující modlitební skupiny, pokud se budou modlit na její úmysly na veřejném místě spojeném s katolickou bohopoctou.

Každý, kdo se k iniciativě připojí, je povinnen se řídit jejím Kodexem.